годишен -дод

годишен -дод

Изпратено от KATI на 19 Декември, 2008 - 15:14.

Здравейте!Прочетох указанията за преизчисляване на годишен ДОД/2008/ и там е написано че,цитирам:

-Създават се /суматори/само ако имате лица ,ползвали някое от посочените облекчения през годината и същото е удържано и преведено през работодател.

Но в закона /ЗДДФЛ/ чл49,/3/ и /4/ пише

 

Годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Чл. 49. (1) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
(2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.
(3) Годишната данъчна основа по чл. 25 се намалява с годишния размер на:
1. данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;

2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) данъчните облекчения по чл. 18 и 20.
(4) Алинея 3 се прилага, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:
1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
2. копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение по чл. 19;
3. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
4. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
5. копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22.
(5) Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.
(7) Възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

 


Това означава ли ,че ако едно лице например е със застраховка "живот" но изплаща сумата в брой-не чрез удръжка от заплатата при представяне на съответният договор и платежен документ в посоченият срок аз мога да я запиша ръчно в базата за преизчисляване на годишен дод ,или трябва да си подаде допълнително декларация към НАП?

Предварително Ви благодаря !

ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ЦЕЛИЯТ ЕКИП !!!!!!!!!!!!

Катя /Митница Пловдив/

за чл.49 ал.4 т.3 от ЗДДФЛ

Изпратено от ivan на 19 Декември, 2008 - 22:13.

Здравейте

Трябва да уточним, че посочената от Вас т.3 на ал.4 - за документи, удостоверяващи направени вноски се отнася за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (чл.20 от ЗЗДФЛ). Това са вноски за т.нар. "купуване на стаж" и се превеждат към бюджета, ето защо за тях достатъчен документ е преводното нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета.

  Доброволните вноски към пенсионно- и здравно-осигурителни компании се признават за облекчение от работодателя само ако са удържани и преведени от него, ако лицето си ги е внасяло собственоръчно, трябва да си подаде данъчна декларация.

Поздрави

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ и УСПЕШНА НОВА ГОДИНА! 

============================ 

инж. Иван Янков - софтуерна поддръжка