АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

Новини

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

Уважаеми клиенти,
във връзка с актуализация на програмните ни продукти, Ви информираме за следните промени:

1. ПП „Работна заплата“ – RZWIN версия 1.21.16:
1.1 Възстановена е справката „Фишове платен отпуск“ (Документи -> Справки -> Фишове платен отпуск).
1.2 В документа „Пълна ведомост заплата“ (Документи -> Ведомости -> Пълна ведомост заплата) е добавена сума за социални разходи.
1.3 В Кадрова информация при позициониране на поле служебен номер, в статус лентата се визуализира звеното, където е назначен служителя.

2. ПП „Граждански договори“ – HONWIN версия 1.21.12:
2.1 Разширени са справки „Образец К-11“ и „Приложение 7“ (Документи -> Справки -> Изплатени възнаграждения),като са добавени полета – осигурителен доход и авансов ДОД.
2.2 Разширена е справката „Изплатени хонорари“ (Документи -> Справки -> Изплатени хонорари), като са добавени полета – осигурителен доход, период за който се отнася изплатената сума и др.

3. ПП „Човешки ресурси“ – LSWIN версия 1.21.9:
3.1 Добавена е функционалност за сторниране на вече подадени уведомления по чл.62 от КТ за НАП, с възможност за генериране на нов запис (Модул НАП).
3.2 Добавена е функционалност за автоматично натрупване, запис и подаване на данни за пререгистрация с попълнен код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – ЕКАТТЕ (Модул НАП).