УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2018 г.

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2018 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в програмен продукт Работна заплата – RZWIN и издаване на служебни бележки, публикуваме следното указание:

Указание за годишно изравняване на ДОД за 2018 г.  PDF


Документи, които работникът е необходимо да представи пред работодателя:

валидно решение на ТЕЛК за данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ;

договор със застрахователно и/или осигурително дружество за данъчно облекчение по чл.19 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);

документи удостоверяващи направени лични вноски за осигурителен стаж за данъчно облекчение по чл.20 от ЗДДФЛ;

документи удостоверяващи направено дарение на лица изброени в чл.22 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);

декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (публикуван нов образец за 2018);

декларация по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ и валидно решение та ТЕЛК за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (публикуван нов образец за 2018);

декларация, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (примерен образец на декларацията);

декларация, че ще подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната данъчна година (примерен образец на декларацията);

Leave A Comment