УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73,АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73,АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ

Уважаеми клиенти,
съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.


Съгласно въведените изисквания, Ви информираме за следното:

Справката се подава само по електронен път в срок до 28 февруари 2020 г;

Справката се подава само от 9 и 10 цифрен ЕИК по БУЛСТАТ. Не се допуска подаването на данни от 13-цифрен БУЛСТАТ. 9 цифрените БУЛСТАТ-и, които имат клонове/поделения следва да обединят и подадат всички данни;

При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица (работодателя) имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември 2020 г. по електронен път;

Във справката по чл.73, ал.6 присъстват и служителите, които са напуснали през 2019 година. Ако тези лица през годината, са постъпили в друга организация със същият 9 или 10 цифрен ЕИК по БУЛСТАТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се провери информацията след обединението;

 • В обединената информация едно лице трябва да има САМО един запис, като задължително данъка се преизчислява с дохода от всички поделения;


  Във връзка с гореизложената информация инсталирайте ВЕРСИЯ v1.24.4 на софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ , както и изпълнете следното указание:

  Указание за запис на справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ   PDF    ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ:

  Съгласно изискванията справката по чл.73, ал.6 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа и напусналите служители през 2019 г. Част от служителите може да липсват, защото са изтрити картоните им през годината.
  От меню ДОКУМЕНТИ > СПРАВКИ > СПРАВКА НАЗНАЧЕНИ/НАПУСНАЛИ ЗА ПЕРИОД да се генерира списък за напусналите през годината;

 • Ако някой от тях липсва в справката ТРЯБВА да се съдаде картон в Кадрова информация в месеца, в който е преизчислен годишен ДОД и да се натрупа информацията за периода;

  Служителите, които имат повече от един картон трябва да бъдат с един ОСНОВЕН и ДОПЪЛНИТЕЛЕН вид социално осигурен. Да се проверят данните в таблица ГОДИШЕН ДОД и при необходимост в първата колона да се коригира стойността на вид осигурен. За целите на справката вид социално осигурен се взима от последния месец за периода;

  Информацията в справката по чл.73, ал.6 се генерира от данните в таблица ГОДИШЕН ДОД;

 • Ако тази таблица е променена ръчно след преизчисляването на ДОД, справката няма да бъде вярна;

 • Ако след преизчислението на ДОД ръчно е изтрито и/или коригирано разплащателното перо във фиша на служителите, справката няма да бъде вярна;

  Преди да подадете справката разпечатайте списък на преизчислен годишен ДОД. Тези данни, както и информация за напусналите служители се записва във файла за подаване в НАП;

  Преди запис на файл да се попълни информация за организацията/предприятието от меню СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ > ДАННИ ЗА ФИРМАТА, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са полетата „ИМЕ“ и „ЕГН“ на представляващия предприятието; • Leave A Comment