ДОБАВЯНЕ НОВ КОД В КЛАСИФИКАТОРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Новини

ДОБАВЯНЕ НОВ КОД В КЛАСИФИКАТОРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми клиенти,
съгласно въведените изменения на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), Ви информираме за следното:

В Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1 (Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ се заличават;

2. Създава се ред 60а: „Хотелиерство; Ресторантьорство“ съдържащ съответните изменения в минималните праговете на осигуряване за категориите персонал;


Във връзка с гореизложената информация инсталирайте ВЕРСИЯ v1.24.12 (или по-висока) на софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ , както и изпълнете следното указание:

Указание за актуализация код по НКИД   PDFLeave A Comment