УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ 2021

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ ЗА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ 2021

Уважаеми клиенти,
съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, като в справката вече ще се съдържа информация и за удържаните задължителни осигурителни вноски през годината (това се отнася основно за доходите от хонорари)


Съгласно въведените изисквания, Ви информираме за следното:

Справката се подава само по електронен път в срок до 28 февруари 2021 г.

Справката се подава само от 9 и 10 цифрен ЕИК по БУЛСТАТ. Не се допуска подаването на данни от 13 цифрен БУЛСТАТ. 9 цифрените БУЛСТАТ-и, които имат клонове/поделения следва да обединят и подадат всички данни;

При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица (работодателя) имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември 2021 г. по електронен път;


Във връзка с гореизложената информация инсталирайте ВЕРСИЯ v1.25.3 на софтуера за ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ „HONWIN“ , както и изпълнете следното указание:

Указание за запис на справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ   PDF⚠️  ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ:

Съгласно изискванията за попълване на справката по чл.73, ал.1 за лицата, които са регистрирани по БУЛСТАТ, са разрешени само кодове за вид доход от 301 до 306 включително. Необходимо е да промените стойността на вид доход във всеки месец, в който е изплатена сума на лица регистрирани по БУЛСТАТ;

Чуждестранните лица, които нямат ЕГН/ЛНЧ/Сл.№ трябва да имат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попълнени полета „ДАТА НА РАЖДАНЕ“ и „КОД НА ДЪРЖАВА“ в месеца, в който е изплатена сумата. В поле ЕГН/ЛНЧ/Сл.№ следва да бъдат въведени десет нули – 0000000000;

Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, вече не се облагат с авансов данък по чл.44а от ЗДДФЛ, а се облагат с окончателен данък 10 на сто от брутната сума съгласно чл.46, ал.1;

Преди запис на файл да се попълни информация за организацията/предприятието от меню СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ > ДАННИ ЗА ФИРМАТА, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са полетата „ИМЕ“ и „ЕГН“ на представляващия предприятието;

Представената информация е валидна и важи при обработка на данни за 2021 г;
                                    OmegaTIM 30-years                                     

Leave A Comment