ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДОД ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2021 г.

Новини

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДОД ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2021 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


⚠️  Допълнително на 01 декември 2021 ще публикуваме указание свързано с преизчисление на годишен ДОД в софтуера за Работна заплата „RZWIN“ и онлайн системата OmegaTIM Live.


      За придобитите доходи през 2021 г. ще се прилагат еднократно по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Размерите на еднократното облекчение за деца са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

ВАЖНО: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.


1. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона могат да ползват облекченията по два начина:

      1.1 чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. В този случай е необходимо да представят на работодателя си следните документи за ползване на данъчните облекчения:

декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ (Образец 2005) за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (утвърден образец на декларация чл.22в, ал.8);

          • данъчно облекчение при едно дете – 4 500 лв.
          • данъчно облекчение при две деца – 9 000 лв.
          • данъчно облекчение при три и повече деца – 13 500 лв.

декларация по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ (Образец 2006) и валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК с 50 % и с над 50 % степен на увреждане за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (утвърден образец на декларация чл.22г, ал.7);

          • данъчно облекчение за дете с увреждане – 9 000 лв.
          • облекчението се ползва според броя на децата с увреждания и няма ограничения – например за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 18 000 лв. и т.н.

декларация, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (примерен образец на декларацията);

или

декларация, че ще подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната данъчна година (примерен образец на декларацията);

валидно решение на ТЕЛК за данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ;

договор със застрахователно и/или осигурително дружество за данъчно облекчение по чл.19 от ЗДДФЛ (само когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);

документи удостоверяващи направени лични вноски за осигурителен стаж за данъчно облекчение по чл.20 от ЗДДФЛ;

документи удостоверяващи направено дарение на лица изброени в чл.22 от ЗДДФЛ (само когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);

     1.2 с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в НАП.


      В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения и определя годишния размер на данъка. Предвид че новите размери са много по-високи, а тези данъчни облекчения се ползват само в годишен размер, в голяма част от случаите ще е налице надвнесен данък.

      В тази връзка, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет.


      Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се приложи намалението.


Отпада задължението на работодателя да издава съответен документ за изплатени доходи и удържан данък;

Издаването на документи става само при поискване от страна на работника/служителя;

Отпада задължението за прилагането на служебни бележки към годишната данъчна декларация;

Платеца на дохода ще предоставя данни по електронен път на НАП в срок до 28 февруари 2022 година и тези данни автоматично ще се отразяват в годишните данъчни декларации на лицата;Leave A Comment