УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2021 г.

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2021 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА , изпълнете следното указание:

Указание за годишно изравняване на ДОД в ПП „RZWIN“ за 2021 г.  PDF

Указание за годишно изравняване на ДОД в ПП „OmegaTIM Live“ за 2021 г.  PDF


⚠️  Когато стойността на преизчисления годишен ДОД общо за предприятието е по-голяма от месечния ДОД, тогава не се подава декларация образец 6 с вид плащане 8, като разликата се приспада от други или следващи задължения към републиканския бюджет.


Leave A Comment