Относно закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Новини

Относно закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Уважаеми клиенти,

във връзка с прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК, Ви информираме за следното:

Съгласно чл.1 и чл.2 до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. и Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., но за срок не по-дълъг от 3 (три) месеца, се прилагат размерите, определени в чл.9, т.2 от ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2022 г., а именно:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А към чл.9, т.2 от ЗБДОО (⚠️ няма промяна);
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв. (⚠️ няма промяна);
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв. (⚠️ няма промяна);
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв. (⚠️ няма промяна);

В същия срок се прилагат и размерите по чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 13 и чл. 14, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., както и разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 2, § 5 и § 6, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.


Променена е минималната работна заплата в размер на 780 лв. с постановление на Министерски съвет № 497 от 29 декември 2022 г., обнародван в ДВ бр.1/03.01.2023 г.