УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2023 г.

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ЗА 2023 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА, изпълнете следното указание:

OmegaTIM LIVE: Указание за годишно изравняване на ДОД за 2023 г.  PDF

ПП RZWIN: Указание за годишно изравняване на ДОД за 2023 г.  PDF


Допълнителна информация, свързана с ползване на данъчните облекчения може да прочетете на страницата на НАПРодителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието си пред него, като подадат съответната декларация до 31 декември 2023 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до 31 януари 2024 г.


Документи, които работникът е необходимо да представи пред работодателя:

декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) – свалете от тук

декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) – свалете от тук

валидно решение на ТЕЛК за данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

договор със застрахователно и/или осигурително дружество за данъчно облекчение по чл.19 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение)

документи удостоверяващи направени лични вноски за осигурителен стаж за данъчно облекчение по чл.20 от ЗДДФЛ;

документи удостоверяващи направено дарение на лица изброени в чл.22 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение)

декларация, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (примерен образец)

декларация, че ще подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната данъчна година (примерен образец)


⚠️  Когато стойността на преизчисления годишен ДОД (общо за предприятието) е по-голяма от месечния ДОД, тогава не се подава декларация образец 6 с вид плащане 8, като разликата се приспада от други или следващи задължения към републиканския бюджет.


Leave A Comment