Продукти

Уважаеми клиенти и партньори, Отчитайки високият интерес през последните месеци на фирмите и организациите към предимствата на онлайн базираните системи, представяме на нашите клиенти OmegaTIM Live. „OmegaTIM Live“ е интегрирана, […]

Вижте повече

Програмен продукт за въвеждане и обработка на платежни документи – PLDWIN в голяма степен улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни нареждания, платежни искания, формуляри за масови плащания и […]

Вижте повече

Програмен продукт АС Фактуриране – INVOICE спомага за издаването бързо на различни видове документи – фактури, проформи фактури, отчети за продажби, приходно-касови ордери (ПКО), стокови разписки, протоколи по закона за […]

Вижте повече

Програмен продукт за здравно осигуряване от бюджета – STUDWIN служи за въвеждане, обработка и генериране на декларация образец № 3 – „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския […]

Вижте повече

Програмният продукт Горива – FUEL MANAGER е предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на вашата организация. В него се поддържа информация за: автомобилите и право […]

Вижте повече

Складова програма – AC STORE ще помогне да постигнете своевременен контрол във вашия склад като опростите и оптимизирате управлението на материалните запаси, разполагайки с цялата информация за вашия бизнес: Следете […]

Вижте повече

Счетоводна система – АC2012 отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство в България и неговите подзаконови нормативни документи. АC2012 използва […]

Вижте повече

Програмен продукт Граждански договори – HONWIN се отличава със своята универсалност, създаден поради нарастващото количество изплащани хонорари по извънтрудови правоотношения, обработвани във всички организации и фирми. Удобният интерфейс и големите […]

Вижте повече

Програмен продукт Работна заплата – RZWIN автоматизира процеса по изчисляване на месечните възнаграждения на персонала, съгласно българското законодателство. Той е резултат от огромния опит на нашият екип, свързан с разработване […]

Вижте повече

Програмен продукт Човешки ресурси – LSWIN е разработен в резултат на нарастналото търсене на ефективни инструменти за управление на човешките ресурси през последните години. Софтуера обхваща цялостната обработка и контрол […]

Вижте повече