ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Как се процедира при изплащане на обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ. На наш служител трябва да се изплати обезщетение за период – 18.05.2017 до 18.06.2017 за оставане без работа. Лицето е освободено от 18.05.2017 година.

В сайта ни в меню Документи – Упътвания – Използване на ПП RZWIN има подробно Указание за начисляване на обезщетения по чл.222 ал.1 от КТ.

Налага ми се да преинсталирам ПП RZWIN v1.21.4 със съответния лиценз за 2017 г. от един на друг компютър. Трябва ли да се съобразя с нещо специфично?

Необходимо е да копирате папката „C:\OmegaTIM“ (или където е инсталирана текущо програмата) на новия компютър и да инсталирате последната версия на ПП RZWIN от интернет страницата ни, като насочите пътя за инсталация към нея. Така няма да е необходимо лиценз, архиви и т.н., а просто инсталирате и работите. За да прехвърлите настройките за печат на всички документи, както и някои други, запишете конфигурационния файл от менюто Сервизни функции -> Импорт/Експорт на настройки.

Имам издаден първи болничен за 45 дни за бременност и раждане на наша служителка. Първите три дни са за сметка на работодателя, а останалите трябва да ги отбележа като бременност и раждане, нали?

При този болничен няма 3 /три/ дни от работодателя, целият период се отбелязва се като бременност и раждане.

През текущ м.Декември трябва да удържа на наш служител сума за доброволно допълнително пенсионно осигуряване. С какъв тип трябва да бъде разплащателното перо?

Типа на разплащателното перо е 55, като стойността на полето „Бази за намаляване“ трябва да е База 1 – Облагаема сума.

Какво трябва да се направи, за да се преичисли удължания данък на работник с ТЕЛК за м 06 / 07 / 08 и 09 и какви пера трябва да бъдат премахнати и добавени в картона на работника, за да са коректни всички осигуровки и данъци? Перото данък инвалиди за какво се използва и какво означава данък удържан от предишни работодатели.

От меню номенклатури – разплащателни пера въведете (ако не съществува) удръжка с тип 41 „Данък върху доходите трудоустроени“. В счетоводна информация на лицето изтрийте перо ДОД с тип 40 и на негово място въведете перото с тип 41 Данък в/у доходите трудоустроени. В поле Внесено от друг работодател въведете 0 (това поле не се използва, ако въведете сума с тази сума ще се намали данъка), в поле Дата до въведете датата до която е валидно решението на ТЕЛК. При годишно преизчисляване на данъка ще се върне надвнесения данък на лицето за съответните месеци.

При попълването на приложение 10 за изплащане на обезщетение по чл. 53 от КСО, програмата иска да се зададе дата на входиране на декларацията, не по-късна от следващия ден, в който детето навършва 1 година. В действителност отпускът по чл. 164, ал. 1 започва по-късно, когато се изчерпат 410 дни за бременност и раждане. Правилно ли е това ограничение?

„Дата на представяне“ в поле 11 на Приложение 10 се проверява дали е е по-голяма или равна на 01.01.2016 и дали е по-малка или равна на текущата дата. Не е обвързана с датата на раждане на детето.

Каква е процедурата при изплащане на обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ. На лицето трябва да се изплати обезщетение за период 18.08.2017 до 18.09.2017 за оставане без работа след съкращение.Служителя е освободено от 18.08.2017 година.

В интернет страницана ни в меню Документи – Упътвания – Използване на ПП Работна заплата – RZWIN има подробно Указание за начисляване на обезщетения по чл.222 ал.1 от КТ.

Имам издаден първи болничен за 45 дни поради бременност и раждане на служителка. Първите три дни са за сметка на работодателя, а останалите трябва да ги отбележа като бременност и раждане, нали?

При този болничен не се въвеждат три дни от работодателя, отбелязва се като отсъствие поради бременност и раждане.

При опит за подаване на данни за болнични в системата на НОИ ми дава следното съобщение: Файлът не може да бъде записанГрешка при валидация на документ спрямо XSD схема: The ‘BulRegion’ element is invalid – The value “ is invalid according to its datatype ‘String’ – The actual length is less than the MinLength value. The actual length is less than the MinLength value. По какъв начин може да се оправи проблема?

Проверете в Меню Сервизни функции > Данни за фирмата дали са попълнени полетата Област, Община и т.н. и после запишете отново файла за НОИ. Това би трябвало да реши проблема.

През м.декември трябва да удържа на наш служител сума за доброволно допълнително пенсионно осигуряване. С какъв тип трябва да дефинирам разплащателното перо?

Разплащателното перо го създайте с тип 55. При въвеждането му в счетоводна информация на служителя в полето -„Бази за намаляване“ изберете База 1-Облагаема сума.

Забелязах, че през м.Август съм имала болничен на самоосигуряващ се и в декларация образец №1 в т.18 не се отразява 4.8% (стои си 0%) и съответно в рекапитулацията и в платежните не ми излизат здравни осигуровки за периода на болничния. Какво трябва да направя?

От меню номенклатури > разплащателни пера въведете код удръжка с тип 102 – здравно върху болнични (за самоосигуряващи се лица). В кадрова информация изберете отново вида осигурен 12. В счетоводна информация автоматично ще се появи кода с тип 102 и ще удържи здравна осигуровка.

Какъв тип разплащателно перо се въвежда за допълнително възнаграждение за присъствие (не се изплаща при болничен и неплатен отпуск)q като върху тази сума да не се начислява клас за прослужено време?

От меню номенклатури > разплащателни пера въведете код с тип 32. След добавяне в характеристики сложете отметки на: Облага се с ДОД, Влиза във ФРЗ, База ДОО, База Здравно, и запазва се за следващ месец ако начислението има постоянен характер. Кликнете върху перото и от параметри по подразбиране въведете в поле вид сума за кои дни да се начислява.

В края на м.Юли имам информация за служител, който ще излезе болнични за бременност и раждане, при което залагам тази опция във ведомоста. В началото на м.Август ми представят болничен за общо заболяване. Как да коригирам за м.Юли болничния и да въведа 3 дни за сметка на работодател и останалите за НОИ?

Във ведомоста за месец август въведете в счетоводна информация:
1. код Болничен минал месец (тип 99) за код Бременност и раждане със знак ‘-‘ дните болнични бременност и раждане за месец юли.
2. код Болничен минал месец (тип 99) за код Боличен Работодател 3 дена за месец юли.
3. код Болничен минал месец (тип 99) за код Боличен ДОО останалите дена за месец юли

Имам работник, на който заплатата му е под минималния осигурителен доход за 2017. От НАП ми връщат декларация образец № 1 с лице под осигурителния праг, какво трябва да направя да го осигурявам на прага?

От меню номенклатури > Основна икономическа дейност, изберете отново поредния номер икономическа дейност и потвърдете с бутона ОК. Проверете дали календара е настроен правилно, дали броя на работните дни за месеца отговарят на работните дни в официалния календар. Това може да промени сумите на осигуровките в рекапитулацията.

В бланката за Трудов Договор има ред – периодичност на плащане на работна заплата. Може ли този ред да бъде освободен така, че работодателя сам да вписва периодичността/т.е. дата на изплащане на възнаграждението/

Възможностите са следните:
1. Да се промени бланката, според новата ви периодичност на плащане;
2. Да се създадат различни бланки, според различните варианти на плащане;
3. Да се въвежда периодичността на плащане в бутон „Други условия“ и оттам автоматично да излиза на реда за периодичност на плащане в трудовия ви договор.

Подава ли се декларация образец №1 в НАП, когато на лицата е удържан само авансов ДОД при изплащането на хонорар по граждански договор? При натрупани данни системата извежда съобщение,че няма записи за подаване в НАП.

Не се подава декларация образец 1, защото лицето на което сте изплатили хонорар няма осигурителен доход