ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Последно обновяване: 15.05.2022 (версия 3.0)

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и софтуерните продукти, които разработваме. С оглед на тази цел, ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е изградило и мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашето продуктово портфолио.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.


Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • управление и изпълнение на договори за продукти и услуги
 • изготвяне на предложение за сключване на договор
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги
За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове
Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите лични данни за тестови цели, в които резултатите са само обобщаващи, за целите на тестване на нова функционалност, само и единствено след като данните са анонимизирани.


Какви данни обработваме

Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (електронна поща, телефонен номер)
 • друга информация като:
  • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството
  • информация за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни

Когато обработваме основните Ви лични данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним нашите нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, ние не бихме могли да предоставяме съответните услуги.


Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. За целта в ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД има разработена система за управление на информационната сигурност.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е екип за защита на личните данни, който подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.


Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.


Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД:
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им
 • дистрибутори и агенти на ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис
 • други доставчици на електронни съобщителни услуги, при осъществяване на преносимост на номерата
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител
Лица, обработващи данните от свое име
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашата интернет страница. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.


За контакти

В случай че имате въпроси, свързани със събирането и обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете със нас:

Омега-ТИМ България ЕООД
гр.София, ул.Опълченска № 76, ет.2 офис 4
тел. 0700 11 250
ел. поща: omega@omegatim.com