ПРОМЕНИ В OMEGATIM LIVE

Хронология на промените и подобренията в OmegaTIM Live

23.05.2024
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА – корекции във формата на файла за безкасово плащане на OББ (KBC).
18.05.2024
 • СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ (ДАННИ ЗА ФИРМАТА)
  • добавена е възможност за попълване на списък с банковите сметки на дружеството.
20.04.2024
 • СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ (СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ)
  • добавена е допълнителна функционалност, чрез която основните данни на служителите (лични данни; кадрова информация; служебна информация) ще се редактират единствено след отключване с бутон „редакция“. По този начин се елиминира възможността от случайна и неволна промяна на информация в полетата.
02.04.2024
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ)
  • при издаване на заповед за платен годишен отпуск (редовен) или заповед за друг вид отпуск по Кодекса на труда, има възможност за добавяне на до 5 периода в една заповед.
01.03.2024
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА (ВЕДОМОСТИ > ФИШОВЕ)
  • в параметрите при генериране на фишовете е добавено поле „период“ , в което автоматично се попълва текущ месец. Може да се посочи и друг период.
01.03.2024
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ)
  • към формата, която се визуализира при добавяне нов служител в „Служебна информация“, е добавен чек бокс (маркиран по подразбиране), който извиква автоматично бланката за попълване на параметрите свързани с трудов договор или заповед за назначаване.
15.02.2024
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА (МОДУЛИ > ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ)
  • При прехвърляне на информация към модул Заплати в полето „Други промени“, се изписват измененията и промените, които ще се отразят във ведомостта.
22.02.2024
 • ХОНОРАРИ (ДОКУМЕНТИ > СПРАВКИ > ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)
  • сумиране по ЕГН на данните в приложение-7 и образец K-11.
15.02.2024
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА (МОДУЛИ > ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ ОТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ)
  • добавена е възможност за избор, свързана с прехвърляне на обезщетения във ведомостта за заплати.
23.01.2024
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (РЕГИСТЪР БОЛНИЧНИ)
  • добавена е възможност за сортиране на информацията, свързана с регистъра на болничните листа по „входящ номер“ или „дата на представяне“.
23.01.2024
 • ЛИЧНИ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИ
  • добавени са следните полета, съдържащи информация за ТЕЛК решенията:
  – Експертно решение НОМЕР (ЕР №)
  – Заседание на комисия № и дата
  – Дата на валидност на експертното решение
  – Процент намалена работоспособност, съгласно ЕР
23.01.2024
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ)
  • добавено поле “срок на изпитване” , както и справка за „изтичащ срок на изпитване“ от документи -> справки.
23.01.2024
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (ДЛЪЖНОСТИ)
  • в номенклатурата на длъжностите е добавена възможност за диференциране на длъжностите в щатното разписание, съгласно степента на основна месечна заплата по класификатора на длъжностите в държавната администрация.
20.01.2024
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА (СПРАВКИ)
  • в меню документи -> справки е добавена справка „Придобиване право на пенсия“.
10.12.2023
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА (РЕКАПИТУЛАЦИЯ)
  • добавена е опция за визуализиране на различен, съкратен вариант на рекапитулацията без детайлна разбивка на осигуровките по „вид социално осигурен“, по „вид плащане“ , месец за който се отнасят, година на раждане – преди и след 1960, работодателски и лични осигурителни вноски по фондове.
30.11.2023
 • При назначаване на нов служител и добавяне данните в кадрова информация, след избор на съответното звено/поделение се активира бутон за автоматично попълване на служебен номер, който е следващия пореден в това звено. Потребителя може да въведе служебния номер и ръчно.
15.11.2023
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (МОДУЛ НАП)
  • добавена е възможност за сторниране на информацията, свързана с вече натрупани и записани уведомления по чл.62 от КТ за НАП.
09.11.2023
 • Към всички полета в системата, които са от тип дата във формат „дд.мм.гггг“ е добавен календар, който показва текущия месец. Чрез него е възможно по-бързо попълване на информацията, като се избере съответната дата с мишката. Датата в полето може да се въведе и чрез клавиатурата.
20.10.2023
 • Когато се генерира обща справка за период по-дълъг от 1 месец е добавена опция, информацията за служителите да се групира общо за целия период. Сумирането на информацията е по служебен номер или ЕГН.
01.10.2023
 • РАБОТНА ЗАПЛАТА
  • в меню документи -> справки са добавени „Фишове болнични“ и „Фишове платен отпуск“.
16.09.2023
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  • в меню документи е добавена „Справка изтичащи срочни трудови договори“.
02.09.2023
 • ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  • във всички документи (трудов договор/заповед за назначаване; допълнително споразумение; заповед за платен годишен отпуск; заповед за друг вид отпуск; заповед за прекратяване; заповед за заместване), които се издават от системата е добавено поле „Заявление номер“ и „Заявление дата“ от страна на служителя. ВИЖ ТУК