ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2017

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2017 г.

RZWIN 1.21.25
 • [RZ] Групово въвеждане на данни – име на латиница актуализира и поле ImeSort
 • [RZ-Безкасово плащане] Добавен нов формат DCommerce Клон Интернет
 • [RZ] Модул безкасово четене на данни за открити банкови сметки плащане
 • [RZ] Добавена Справка осигурителен доход отработени дни (ВСО 16)
 • [RZ] Справка брутни доходи – коригирано препокриването на контролите
RZWIN 1.21.24.1
 • [RZ] Корекция при използването на програмата в мрежа
RZWIN 1.21.24
 • [RZ] Изпращане на фишове по Email – опция за изчакване между отделните писма
 • [RZ] Добавени полета в информация за банкови сметки
 • [RZ-Болнични] Корекции
RZWIN 1.21.22
 • [RZ] Корекция при генериране на фишове
 • [RZ-Болнични] Визуални корекции
RZWIN 1.21.21
 • [RZ] Корекция при ограничаване на здравно осигуряване
 • [RZ] Общи справки 2 – корекции
RZWIN 1.21.20.1
 • [RZ-НАП] Корекция във формата на Декл. обр. 6
RZWIN 1.21.20
 • [RZ] Справка отпуски и болнични за период – добавен запис във файл
 • [RZ-Болнични] Актуализирано е придружителното писмо
 • [RZ-Безкасово] Корекции от общ характер
RZWIN 1.21.19
 • [RZ] Ограничаване на базата за здравно в/у болнични минал месец до 460 лв.
RZWIN 1.21.18
 • [RZ] Добавена функция за яркост и контраст при печат на документи
 • [RZ] Пълна ведомост заплати – добавено поле за социални разходи
 • [RZ-Болнични] Модулът е обновен съгласно новите изисквания на НОИ
RZWIN 1.21.16
 • [RZ] Възстановена функционалност – фишове платен отпуск
 • [RZ] Пълна ведомост заплати – добавени социални разходи
 • [RZ] Кадрова информация – при активно поле „Служебен номер“ в статус лентата да се показва звеното, в което е назначен служителя
 • [RZ] Кадрова информация – индикация дали лицето има/няма парола за PDF файлове
 • [RZ] Фишове – корекции
RZWIN 1.21.14.2
 • [RZ-Безкасово плащане] Райфайзен Банк – актуализация
RZWIN 1.21.14.1
 • [RZ] Корекция в суми за минали месеци
RZWIN 1.21.14
 • [RZ] Добавяне на тип 105 – осигурителен доход за минал месец
 • [RZ] Фишове по Email – корекции
RZWIN 1.21.11
 • [RZ] Корекция в Общи справки 2
 • [RZ-НАП] Корекция във връзка с код прекратяване и заличаващи записи
RZWIN 1.21.10
 • [RZ] Нова версия на изпращането на фишове по Email
RZWIN 1.21.9.2
 • [RZ] Общи справки 2 – корекция на Runtime Error 0
 • [RZ-НАП] Да записва и служители само с ден на прекратяване
RZWIN 1.21.9
 • [RZ] Общи справки 2 – корекции при добавяне/редактиране на макет
RZWIN 1.21.8
 • [RZ] Корекция на грешка 340 в раздел Стари суми
RZWIN 1.21.7
 • [RZ-НАП] Актуализация модул НАП за 2017 г.
 • [RZ] Общи справки 2 – корекция при редакция на макет
 • [RZ] Други незначителни корекции
RZWIN 1.21.6
 • [RZ] Годишна справка за статистиката – корекции и допълнения
 • [RZ] Лиценз – поддръжка на по-дългo име на фирма
RZWIN 1.21.5
 • [RZ] Корекция при изчисляване на ДОО в рекапитулация
RZWIN 1.21.4
 • [RZ] Корекция в сигурността на фишовете по Email
 • [RZ] Годишен ДОД – да преизчислява само на хората, които не са уволнени
RZWIN 1.21.2.2
 • [RZ-Платежни документи] Корекция при запис на платежни документи
 • [RZ-НАП] Корекции на някои функции
RZWIN 1.21.2
 • [RZ] Справка неизползван отпуск – корекция
 • [RZ] Корекция за импортиране на настройки за изпращане по Email
 • [RZ] Фишове – възстановен бутон за PDF
RZWIN 1.21.1
 • [RZ] Корекция за изпращане на фишове по Email
RZWIN 1.21.0
 • [RZ] Актуализация за 2017 г.