ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2018

RZWIN 1.22.11

видео

02.11.2018
 • [RZ-Справки] Справка форма 76 – добавени са подписи на документа.
 • [RZ] Кадрова информация – разрешаване на въвеждане на код за прекратяване при прекратяване в бъдещ месец.
 • [RZ-Болнични] Оптимизирана е проверката на някои полета с формат дата.
 • [RZ] Разплащателните пера с тип 79 (отработени часове за сумирано работно време) и тип 83 (отработени часове за сумирано работно време – минали месеци) се отпечатват във фишовете.
 • [RZ] Добавена е функционалност номенклатурата на разплащателните пера да се сортира по номер, тип и наименование при клик върху антетката на колоната.
 • [RZ-Справки] Коригиран е записа във файл на справка „фонд ДМС“, добавен е бутон за избор на път за запис.
 • [RZ] В кадрова информация при въвеждане на IBAN сметка, автоматично се попълва банката.
 • [RZ] Отстранен е проблем в работата на системата при мрежова версия.
 • [RZ] При създаване на ново разплащателно перо в начисленията с тип 18 (сума за текущ месец) по подразбиране не се маркира База болнични и База отпуск.
 • [RZ-Справки] Възстановена е справка „Фишове болнични“.
RZWIN 1.22.8.4 07.08.2018
 • [RZ-Болнични] Предупреждение при въвеждане на нулеви дни/часове в данни за месец
RZWIN 1.22.8.3 27.07.2018
 • [RZ-Болнични] Корекция при проверка на въвеждани данни за месец
RZWIN 1.22.8.2 24.07.2018
 • [RZ] Обърнато е внимание и са направени подобрения на интерфейса за монитори с ниска резолюция
 • [RZ] Корекция при зареждане на приложения от стари месеци
RZWIN 1.22.8.1 23.07.2018
 • [RZ-Болнични] Корекция на проверка в приложение № 9
RZWIN 1.22.8 23.07.2018
 • [RZ-Болнични] Актуализация спрямо новите образци удостоверения за изплащане на парични обезщетения в сила от 01.07.2018 г.
 • [RZ] Общи справки 2 – Увеличен е максималният брой символи за името на макет
 • [RZ] Отстранена грешка при изчисляване на суми за минали месеци отнасящи се за служители-пенсионери
RZWIN 1.22.7 29.05.2018
 • [RZ] Корекция при промяна на администраторска парола.
RZWIN 1.22.6 29.05.2018
 • [RZ] Добавен е мениджър на паролите към административния панел, както и политики за сигурност на паролите.
RZWIN 1.22.5 02.04.2018
 • [RZ] Актуализирана тримесечна справка за статистиката
 • [RZ] Отстранена грешка при въвеждане на нов служител в празна база данни
 • [RZ] Отстранена грешка при изчисление на някои суми за минали месеци
RZWIN 1.22.4 06.03.2018
 • [RZ] Отстранена грешка при въвеждане на ЕГН след 2000 г.
 • [RZ] Корекции от общ характер с цел подобряване на функционалността
RZWIN 1.22.2 01.02.2018
 • [RZ] Корекция в общи справки
 • [RZ-НАП] Активиран модул НАП за 2018 г.
RZWIN 1.22.1 23.01.2018
 • [RZ] Добавена допълнителна проверка при приключване на месеца
 • [RZ-Безкасово плащане] Добавен нов формат за ЕкспресБанк
RZWIN 1.22.0 08.01.2018
 • [RZ] Актуализация 2018