ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

RZWIN 1.23.23 23.12.2019
 • [RZ] Коригирана е грешка при изчисляване ДОД за хора с увреждания, които имат разплащателни пера и от двата типа (40,41) в счетоводна информация
 • [RZ-НАП] Декларация образец 1 – Корекция в изчисляване на ДОД за минали месеци за хора с увреждания
RZWIN 1.23.22 18.12.2019
 • [RZ] Служебна бележка за ГДОД – оптимизиране на аритметични действия при служители с няколко картона
RZWIN 1.23.21 17.12.2019
 • [RZ] ГДОД – Създаване на база – Създаване на записи за някои видове осигурени, за които трябва да има нулеви редове
 • [RZ] При лица с няколко картона преизчислението да създава перо само на „основния“ картон
 • [RZ] Изпращане на служебни бележки за доходи от трудови правоотношения до служителите по Email
RZWIN 1.23.20 13.12.2019
 • [RZ] Корекция на закръгляване на отрицателни суми в някои случаи в служебна бележка за Годишен ДОД
 • [RZ] Корекция на натрупване при фирми с един служител
RZWIN 1.23.19 13.12.2019
 • [RZ] Актуализиране на натрупване/преизчисление/печат на служебна бележка за Годишен ДОД спрямо изисквания на НАП от 25.11.2019 г.
 • [RZ] Четене на ГДОД от файл – Добавяне на „Вид социално осигурен“
 • [RZ-НАП] Проверка декларация образец 1 – Корекция на проверка за работни дни при хора само със здравно осигуряване
RZWIN 1.23.18 29.11.2019
 • [RZ] Разширяване на поле Длъжност – Име до 180 символа
 • [RZ-Болнични] Приложение 11 – поле 19 не беше видимо в някои случаи
 • [RZ] Кадрова информация – Групово въвеждане на данни – Възможност за зануляване на брой деца/с увреждания
RZWIN 1.23.17 12.11.2019
 • [RZ-НАП] Корекция на грешка в „Проверка на данни“
RZWIN 1.23.16 21.08.2019
 • [RZ] Четене и запис на кадрова информация – трансфер на пароли за документи
 • [RZ-Болнични] Придружително писмо – корекции
RZWIN 1.23.15.3 31.07.2019
 • [RZ-Болнични] Приложения 10 и 11 – корекции
 • [RZ-Болнични] Придружително писмо – актуализация
RZWIN 1.23.15.2 22.07.2019
 • [RZ-Безкасово плащане] Райфайзен банк – корекции
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Грешка при натрупване на суми при голям брой редове и схеми
RZWIN 1.23.15.1 16.07.2019
 • [RZ] Корекция на грешка „Item not found“ в редки случаи при отваряне на база данни
RZWIN 1.23.15 15.07.2019
 • [RZ-Болнични] Актуализация във връзка с промяна структурата и формата на данните от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО
RZWIN 1.23.14 13.06.2019
 • [RZ] Добавяне на типове 106 и 107 за целите на държавната администрация
 • [RZ-Безкасово плащане] Добавяне на нов формат за банка D-Commerce
 • [RZ] Справка за статистика ЕС – актуализация и корекции
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Ажур Windows – добавяне на „Допълнителни структури“ за бюджетни предприятия
 • [RZ] Стари суми > Осиг. доход > Пенс. застр. да се закръгля до втори знак, а не като цяло число
RZWIN 1.23.12 23.05.2019
 • [RZ] Справка за статистиката за ЕС – актуализация
 • [RZ] Ведомост аванс – корекции
RZWIN 1.23.11 03.05.2019
 • [RZ] При използване на Arial Narrow експортирането в PDF не работи
 • [RZ] Ведомост по код – добавени са осигуровки за сметка та РАБОТОДАТЕЛЯ и функция Запис във файл – *.csv
 • [RZ-НАП] Отделяне функциите за Декларация 1 и Декларация 6 за НАП
 • [RZ-Болнични] Подобрения във филтрирането – при въвеждане на второ име да търси в презиме и фамилия едновременно
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] АС2012 – Добавяне на допълнителни аналитични признаци
RZWIN 1.23.9 10.04.2019
 • [RZ-Болнични] Прил. 11: Не отчита грешка ако е въведено само едно от двете полета в Т. 30 Други обстоятелства.
 • [RZ] Увеличаване на заплати за минали месеци – отделно се изчислява увеличението на сумата за болничен от работодателя.
RZWIN 1.23.8 03.04.2019
 • [RZ] Корекции при изобразяването на поделенията в някои форми
RZWIN 1.23.7 29.03.2019
 • [RZ] Корекция в добавяне на отсъствия (при някои типове не излизаше предложение за прил. 9)
 • [RZ] Корекция при конфигуриране на звена в административния панел
 • [RZ-Безкасово] Корекции в някои формати
RZWIN 1.23.6 19.03.2019
 • [RZ-Авт.осч.] Добавен експорт към Microsoft Dynamics NAV/Navision
 • [RZ-Безкасово и платежни] Описите да поддържат до 6 подписа
 • [RZ-Безкасово] Корекции в следните банки: Алфа, Пиреос, ING, ИнвестБанк, MKB UnionBank, ЕкспресБанк, ПИБ
RZWIN 1.23.4 05.03.2019
 • [RZ] Корекции при обработка на ВСО 13-Земеделски производители
 • [RZ-LS] Оптимизация при прехвърляне/четене на данни от Човешки ресурси
  (въведена е категория „внимание“: задава се при припокриващи се отсъствия)
 • [RZ-Платежни] Нов формат за запис на файл – ОББ
RZWIN 1.23.3.1 21.02.2019
 • [RZ-Безкасово] Пощенска банка – корекции
 • [RZ-Безкасово] Общинска банка – корекции
RZWIN 1.23.3 08.02.2019
 • [RZ] Възстановено е позиционирането върху последния код при добавяне на перо в счет. информация
 • [RZ] Стартов помощник – корекция
RZWIN 1.23.2.3 05.02.2019
 • [RZ-Авт.Осчет.] Корекция на грешка 9 при изчисление
RZWIN 1.23.2.2 05.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 1 – корекция при запис в случаи само с „Дни без осигуровки“
RZWIN 1.23.2.1 04.02.2019
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 6 – корекция при натрупване
RZWIN 1.23.2 04.02.2019
 • [RZ] Счет. информация > Добавяне на перо: Търсене по код и име и подобрено сортиране
 • [RZ] Незначителни корекции и оптимизации
 • [RZ-НАП] Актуализация 2019
RZWIN 1.23.1 14.01.2019
 • [RZ] Актуализация 2019