ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

RZWIN 1.24.16 15.12.2020
 • [RZ] Корекция на зануляване на други разплащателни пера при преизчисление на годишен ДОД
 • [RZ] Ведомост по код с осигуровки и ДОД – опция за печат/запис на ЕГН и длъжност
RZWIN 1.24.15 11.12.2020
 • [RZ] Добавяне на нов тип 108 – Преизчислен годишен ДДФЛ
 • [RZ] Добавяне на нов Вид социално осигурен (ВСО) 10 – Договор за упр. и контрол – не основно раб. място
 • [RZ-НАП] Закръгляне на облагаем доход до втори знак
RZWIN 1.24.14 08.10.2020
 • [RZ] Справка за неизползван отпуск – да не включва редове с нулеви дни (опция)
 • [RZ-Връзка LSWIN] Подобрения при прехвърляне на прекъснати/прекратени отсъствия
 • [RZ-Връзка LSWIN] Последователни отсъствия с еднакъв код да се считат като едно за съвместимост с RZWIN
 • [RZ] Обединяване на бази данни – Изчистване на остарели данни при отваряне на архив
RZWIN 1.24.13.2 28.09.2020
 • [RZ-Безкасово плащане] ЦКБ – добавяне на период и актуализиране на формат на файла
 • [RZ-Безкасово плащане] Генериране на отделни записи ако получател, основание, пояснение не съвпадат.
 • [RZ-Безкасово плащане] Юробанк – актуализация
 • [RZ-Безкасово плащане] Уникредит – актуализация
RZWIN 1.24.13 18.08.2020
 • [RZ] Корекция при изчисляване на кодове 106 и 107 за минал месец
 • [RZ-Болнични] Прил. 10 – Корекция при попълване на списък в т. 22
 • [RZ] Вход от външни данни – грешка при четене на пера с 5 параметъра
 • [RZ] Ограничаване на възможността да се добавят ДОД (40) и ДОД ТЕЛК (41) на едно и също лице
 • [RZ] Корекции при транслитерация на името: Ж -> ZH, Ц -> TS
RZWIN 1.24.12 15.07.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при формиране на запис за преобразуващо се предприятие
 • [RZ] Номенклатури > Длъжности: Да може да се избират само 0, 82, 83, 84.
 • [RZ] При обновление към 1.24.12: зануляване на Длъжности > Номер ОИД, ако съвпада с този на предприятието.
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Грешка 91 при достъп до редакция на допълнителни структури с лиценз, в който няма АЖУР
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Зануляване на сумите при приключване на месец
RZWIN 1.24.11.2 19.06.2020
 • [RZ-Връзка LSWIN] Премахване на някои полета от прехвърляне
RZWIN 1.24.11.1 17.06.2020
 • [RZ-НАП] Декл. 1 – Корекция на облагаема сума за вид осигурен 09 и 99
RZWIN 1.24.11 15.06.2020
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Добавяне на нова база „Отрицателна чиста сума“
RZWIN 1.24.10 12.06.2020
 • [RZ] Автоматични списъци – възможност за печат директно на разплащателно перо или суматор
 • [RZ] Общи справки – корекции при номерирането в специфични случаи
 • [RZ-Безкасово плащане] Юробанк – корекции, свързани с ЕГН
RZWIN 1.24.9 18.05.2020
 • [RZ] Корекция при въвеждане на неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж за 2020 г. – да се разрешават до 60 работни дни.
 • [RZ-НАП] Декларация 1 – корекции за вид осигурен 92 (морски лица)
RZWIN 1.24.8 26.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при формиране на запис с код корекция 8 (заличаване)
RZWIN 1.24.6 18.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Премахване на забранени символи от полета „Име на работодател“
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Да включва и в.о. 90 към доходи с тип 102
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при формиране на запис с код корекция 1
RZWIN 1.24.5 14.02.2020
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Добавяне на търсене в натрупаните записи
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Добавяне на информация от XML файлове (обединение)
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Да изключва ВСО-12 (самоосигуряващи се лица), ако няма облагаем доход
 • [RZ] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ) – Оптимизиран е процеса на изчисление в определени случаи с данъчни облекчения
RZWIN 1.24.4 23.01.2020
 • [RZ] Добавена справка за изплатени доходи по трудови правоотношение (ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6)
 • [RZ] Активиран е модул НАП за 2020 г.
 • [RZ] Други корекции касаещи справките за годишен ДОД
RZWIN 1.24.2 23.01.2020
 • [RZ] Служебна бележка за ГДОД – Удвоява сумите на напуснали през периода служители
 • [RZ] Годишен ДОД от друг работодател – да допуска въвеждане на отрицателни суми (bobi)
 • [RZ] Стартов помощник – Да актуализира веднага мин./макс. осиг. доход (Преди се налагаше рестартиране на програмата)
RZWIN 1.24.0 08.01.2020
 • [RZ] Актуализация за 2020 г.