ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2022

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022

RZWIN 1.26.18.1 06.12.2022
 • [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – нови корекции за бюджетни плащания
RZWIN 1.26.18 01.12.2022
 • [RZ] Годишен ДОД – Корекции във връзка с авансовото облекчение за деца
RZWIN 1.26.17 24.11.2022
 • [RZ] Печат на преизчислен ГДОД – добавяне на колона за Авансово облекчение за деца
 • [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – корекции за бюджетни плащания
RZWIN 1.26.16.2 07.11.2022
 • [RZ-Безкасово плащане] Уникредит – Нов формат „Телебанк“
RZWIN 1.26.16 20.09.2022
 • [RZ-Болнични] Актуализация 2022.08
RZWIN 1.26.15 22.08.2022
 • [RZ] Групова промяна на параметрите на код – корекция на грешка при проверка дали перото е използвано
 • [RZ-Връзка LSWIN] Не се прехвърлят уволнените на 01 число на текущия месец
RZWIN 1.26.14 25.07.2022
 • [RZ] Годишен ДОД – Добавяне на функция „Авансово облекчение за деца“
RZWIN 1.26.13 20.07.2022
 • [RZ] Длъжности – да може да се избира икономическа дейност 81
 • [RZ-Безкасово плащане] Райфайзен банк – При печат на опис вече да излиза Кей Би Си Банк България
RZWIN 1.26.12.2 29.06.2022
 • [RZ-Безкасово плащане] Премахнато поле ЕГН от описа
RZWIN 1.26.12 08.06.2022
 • [RZ] Корекции в рекапитулация и справка за неизползван отпуск във връзка с генериране на PDF файлове
 • [RZ] Добавени липсващи населени места при редактиране на адрес
 • [RZ-Безкасово плащане] БНБ (СЕБРА) – възможност за разплащане като бюджетен разпоредител
 • [RZ-Безкасово плащане] Общинска банка (СЕБРА) – нов формат
RZWIN 1.26.11.1 11.05.2022
 • [RZ] Справка неизползван отпуск – грешка при запис в CSV
 • [RZ-Безкасово плащане] Банка ДСК – добавяне на получател и пояснения
RZWIN 1.26.10 21.04.2022
 • [RZ] Кадрова информация – корекция в поле Парола за документи
RZWIN 1.26.9 20.04.2022
 • [RZ] Служебна бележка за ГДОД – корекция на грешка при изпращане на няколко бележки подред
RZWIN 1.26.8 15.04.2022
 • [RZ] Справка отпуски и болнични за период – корекции при експорт в PDF
RZWIN 1.26.7 05.04.2022
 • [RZ] Тип 45 – Правилно изчисляване на последната вноска и изтриване след приключване
 • [RZ-НАП] Корекция на Процент за здравно осигуряване на ВО 13 – земеделски производител
RZWIN 1.26.6 04.04.2022
 • [RZ] Пълна ведомост заплати – Корекция при експорт в PDF (липсващи текстове)
RZWIN 1.26.5 01.04.2022
 • [RZ] Актуализация 2022.04
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при търсене
 • [RZ] Годишна статистика – актуализация 2022.01
 • [RZ] Фишовете и служебните бележки за годишен ДОД – обновления за сигурност
 • [RZ] Добавен в.с.о. 18: „чл. 225 Учители“
 • [RZ] ВСО 10 и 82 неосновно раб. място – МинОД е пропорционален на часовете работен ден.
 • [RZ] Корекции в защитата на PDF документи
 • [RZ] Справки неизползван отпуск – корекции на грешки
 • [RZ] Общи справки – Добавяне на поле за наличие на парола за документи
 • [RZ] Справка неизп. отпуск – Да не включва лицата уволнени преди текущия месец
RZWIN 1.26.2 24.01.2022
 • [RZ] ГДОД Служебни бележки – Важна корекция при генерирането на файлове преди изпращане
RZWIN 1.26.1 17.01.2022
 • [RZ-Безкасово плащане] ОББ (Интернет) – не стартира
 • [RZ] Гр. добавяне/премахване на код – филтриране по Вид соц. осигурен
 • [RZ] Промени в Раб. дни, мин. ОД, макс. ОД… не се отразяваха веднага
 • [RZ] Процент прослужено време – корекции при автоматично попълване
RZWIN 1.26.0 06.01.2022
 • [RZ] Актуализация 2022 г.
 • [RZ] ГДОД Служебна бележка – Името на приложения файл да се формира от дата+час