СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

Софтуер за работна заплата, човешки ресурси, граждански договори, счетоводство

OMEGATIM LIVE - ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОНЛАЙН СИСТЕМА

Уважаеми клиенти и партньори, Отчитайки високият интерес през последните месеци на фирмите и организациите към предимствата на онлайн базираните системи, представяме на нашите клиенти OmegaTIM Live. „OmegaTIM Live“ е интегрирана, онлайн базирана система за обработка и изчисляване на трудови и извънтрудови възнаграждения, както и управление на човешките ресурси, която позволява пълен, централизиран контрол на бизнес

Работна заплата - RZWIN

Програмен продукт Работна заплата - RZWIN автоматизира процеса по изчисляване на месечните възнаграждения на персонала, съгласно българското законодателство. Той е резултат от огромния опит на нашият екип, свързан с разработване и поддръжка на системи за обработка и изчисляване на възнагражденията по трудови и служебни правоотношения. Софтуерът за работна заплата се отличава с лекотата на работа,

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN

Програмен продукт Човешки ресурси - LSWIN е разработен в резултат на нарастналото търсене на ефективни инструменти за управление на човешките ресурси през последните години. Софтуера обхваща цялостната обработка и контрол на данните за персонала във вашата организация – от назначаване, отпечатване на трудови договори и заповеди за назначаване по ЗДСл, допълнителни споразумения, различни по вид

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN

Програмен продукт Граждански договори - HONWIN се отличава със своята универсалност, създаден поради нарастващото количество изплащани хонорари по извънтрудови правоотношения, обработвани във всички организации и фирми. Удобният интерфейс и големите възможности го правят предпочитаната програма за обработка на плащанията по извънтрудови правоотношения от много наши клиенти и партньори. Софтуерния продукт е предназначен за използване под

АВТОМАТИЗИРАНО СЧЕТОВОДСТВО - AC2012

Счетоводна система - АC2012 отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство в България и неговите подзаконови нормативни документи. АC2012 използва технологията на Майкрософт в областта на база данни MS SQL SERVER. Системата е с централизирана база данни и отговаря на индустриалните стандарти - оторизиран достъп,

Складова програма - STORE

Складова програма - AC STORE ще помогне да постигнете своевременен контрол във вашия склад като опростите и оптимизирате управлението на материалните запаси, разполагайки с цялата информация за вашия бизнес: Следете няколко обекта - дефинирайте неограничен брой обекти, за да можете лесно да проследявате стоките и движенията в различните обекти. Разполагайте с детайлна информация - видимост

Фактуриране - INVOICE

Програмен продукт АС Фактуриране - INVOICE спомага за издаването бързо на различни видове документи – фактури, проформи фактури, отчети за продажби, приходно-касови ордери (ПКО), стокови разписки, протоколи по закона за ДДС: Генерирайте справки за издадените документи за произволни периоди. Получавайте необходимата информация чрез анализ по клиенти/стоки, неплатени фактури, рекапитулация. Определяйте сами съдържанието чрез настройка за

Горива - FUEL MANAGER

Програмният продукт Горива - FUEL MANAGER е предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на вашата организация. В него се поддържа информация за: автомобилите и право на ползване на данъчен кредит за ДДС; поделенията на предприятието, които ползват автомобилите; номенклатура на шофьорите; номенклатура на видовете горива; видовете норми на разход (градско,

Здравно осигуряване от бюджета - STUDWIN

Програмен продукт за здравно осигуряване от бюджета - STUDWIN служи за въвеждане, обработка и генериране на декларация образец № 3 - "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други". Продуктът работи под всички версии на Windows OS и включва следната функционалност: автоматично прехвърляне на всички осигурени лица в

Платежни документи - PLDWIN

Програмен продукт за въвеждане и обработка на платежни документи - PLDWIN в голяма степен улеснява ежемесечното попълване на платежни нареждания, бюджетни платежни нареждания, платежни искания, формуляри за масови плащания и всички останали банкови документи. Информацията се съхранява в база данни, където са всички контрагенти и държавни институции, към които и от които има плащания. Еднократното