Счетоводна система – АC2012 отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство в България и неговите подзаконови нормативни документи. АC2012 използва технологията на Майкрософт в областта на база данни MS SQL SERVER. Системата е с централизирана база данни и отговаря на индустриалните стандарти – оторизиран достъп, заявки, дефиниране на структура и др.

Системата предоставя гъвкави функционалности и бързи и лесни настройки за работа спрямо вашите нужди. Автоматизираните и конфигурируеми процеси повишават вашия контрол. Вие определяте вътрешните настройки, за да съвпадат с начина, по който водите вашите финанси:

  • Oсновата на вашата счетоводна система – ключът към ефективното използване на системата е в правилната настройка на сметкоплана. Работете с най-правилния за вашия бизнес индивидуален сметкоплан, разработен спрямо вашите нужди, с колкото нива на аналитичност са ви необходими и проследявайте количества и средни цени за материални и валутни сметки.
  • Работете с множество валути, материали, локации, контрагенти – номенклатурите представляват списъци с различни елементи, за всеки от които трябва да се води отделна аналитична партида (валути, активи, МОЛ, материали и др.).
  • Генерирайте бързо точни справки и отчети – можете да видите във всеки един момент състоянието на бизнеса си, като генерирате автоматично точни отчети като ОПР, баланс, оборотна ведомост, отчет за паричния поток и главна книга за произволен период от отчетната година, за да получавате детайлна информация за това как се развива вашият бизнес. Следете отчетите по параграфи. Отчетите са лесно настройваеми, за да виждате само това, което искате.
  • Управлявайте лесно дълготрайните активи – автоматизирайте изцяло воденето им с АС2012, който отговаря на най-новите нормативни документи.
  • Въвеждането на данните се извършва с помощта на специализиран входен редактор, който осигурява контрол за коректност на данните. Осигурете си свобода и гъвкавост при оформяне на екраните за въвеждане на данни за отделните групи дълготрайни активи.
  • Контролирайте касата – издавайте бързо и лесно различни видове ордери.
  • Генерирайте справки за движението и наличностите на касата (касова книга) в лева и валута за произволен период, както и за издадените ордери по контрагенти и основание за издаване.
  • Фактурирайте бързо – генерирайте бързо различни видове документи – фактури, проформи фактури, отчети за продажби, ПКО, стокови разписки, протоколи по ЗДДС. Генерирайте справки за издадените документи за произволни периоди. Определяйте сами съдържанието чрез настройка за определяне на колоните, който желаете да се попълват във вашата фактурата.