ГОРИВА - FUEL MANAGER

Програмният продукт Горива – FUEL MANAGER е предназначен да обработва информацията за разхода на горива за автомобилния парк на вашата организация. В него се поддържа информация за:

  • автомобилите и право на ползване на данъчен кредит за ДДС;
  • поделенията на предприятието, които ползват автомобилите;
  • номенклатура на шофьорите;
  • номенклатура на видовете горива;
  • видовете норми на разход (градско, извънградско, лятно, зимно);
  • конкретния разход за всеки автомобил по видове норми;

Основният документ е пътния лист, в който се въвеждат данни за автомобила, шофьора, маршрутите, изминатите километри и зареждането на гориво. На база на въведените пътни листа получавате разнообразни справки за разхода на горива по шофьори, автомобили, поделения, маршрути и други.