Програмен продукт Граждански договори – HONWIN се отличава със своята универсалност, създаден поради нарастващото количество изплащани хонорари по извънтрудови правоотношения, обработвани във всички организации и фирми.

Удобният интерфейс и големите възможности го правят предпочитаната програма за обработка на плащанията по извънтрудови правоотношения от много наши клиенти и партньори. Софтуерния продукт е предназначен за използване под всички версии на операционната система Microsoft Windows.

Генерира справки необходими за икономически анализи и за целите на управление, отпечатва служебни бележки, удостоверения, уведомления и други. Изготвя декларации за осигурените лица, съгласно изискванията на НАП и НОИ.

Всички промени в законодателството своевременно се отразяват в програмните ни продукти и се предоставят на клиентите.

Някои от основните характеристики на програмен продукт HONWIN са:

  • обработка на граждански договори, лица с БУЛСТАТ, пенсионери;
  • печат на хонорар-сметки, групов печат на хонорар-сметки за всички лица наведнъж;
  • печат на различни видове ведомости с възможност за избор от страна на клиента;
  • автоматично натрупване и запис на декларация образец 1 и 6 за НАП;
  • годишна справка по чл.73 от ЗДДФЛ;
  • справка за изплатени хонорари – приложение 7, образец К-11;
  • обединение на хонорари от поделения;
  • допълнителни параметри за всяко плащане, следене на хонорарите по дати или допълнителни параметри;
  • годишни служебни бележки за ДОД – за отделно лице, по поделения или общо;
  • тримесечни и годишна статистически отчети;
  • улеснени входно-изходни операции и настройки на параметрите;

Програмният продукт разполага и със следните допълнителни функции:

  • Модул НАП – попълване на декларация образец №1 и №6. Лесно и бързо обработване на корекциите за минали месеци и автоматично създаване на коригиращи и заличаващи записи;
  • Модул Безкасово плащане – изготвя файлове за превеждане на хонорари по банков път, съобразени с форматите на почти всички банки в страната (ако Вашата банка не се поддържа, тя може да се добави в кратки срокове);
  • Модул Автоматично осчетоводяване – поддържа програмните продукти АС2012, SAP, SCALA, АЖУР, ЕДИС-АСО, Гама Калк, Атлантис, Rival, WorkFlow, Астра Стандарт, Конто, Бизнес навигатор, Microsoft Dynamics NAV;
  • Модул Платежни документи – автоматично изготвя за печат или запис на файл платежните документи за осигуровки и ДОД.
  • Модул Вход от външни системи – позволява импортирането на всякакъв вид данни и информация от други системи;