Програмен продукт АС Фактуриране – INVOICE спомага за издаването бързо на различни видове документи – фактури, проформи фактури, отчети за продажби, приходно-касови ордери (ПКО), стокови разписки, протоколи по закона за ДДС:

    • Генерирайте справки за издадените документи за произволни периоди.
    • Получавайте необходимата информация чрез анализ по клиенти/стоки, неплатени фактури, рекапитулация.
    • Определяйте сами съдържанието чрез настройка за определяне на колоните, които желаете да се попълват във вашата бланка на фактурата.
    • Създавайте неограничен брой макети за печат, чрез функцията за шаблони за фактура.
    • Изпращайте електронни фактури чрез експорт към eFaktura.