Програмен продукт Човешки ресурси – LSWIN е разработен в резултат на нарастналото търсене на ефективни инструменти за управление на човешките ресурси през последните години. Софтуера обхваща цялостната обработка и контрол на данните за персонала във вашата организация – от назначаване, отпечатване на трудови договори и заповеди за назначаване по ЗДСл, допълнителни споразумения, различни по вид заповеди до съхраняване на индивидуални досиета на служителите.

Продуктът е съобразен с всички изисквания на законодателството, както и с нуждите за автоматизиране на дейностите в сферата на управление на човешките ресурси, независимо от броя на служителите. LSWIN е изграден за оптимално използване на предимствата на операционната система Microsoft Windows.

Всички промени в законодателството своевременно се отразяват в програмните ни продукти и се предоставят на клиентите.

Предлага се пълна автоматизация на процеса по обслужването на човешките ресурси:

  • данни за лицата;
  • длъжности и поименни щатни разписания;
  • структура на предприятието и поделения;
  • издаване на лични документи на персонала, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за платен годишен и друг вид отпуск;
  • заповеди за назначаване на държавни служители и придружаващи други документи;
  • заповеди за промяна клас прослужено време, ежемесечни списъци на лицата с променен клас, възможност за автоматично издаване на заповедите;
  • справки за използван и оставащ отпуск по години;
  • уведомление по чл.37 А от НРВПО, за размера на платения годишен отпуск;
  • атестации за служителите в държавната администрация;
  • запис на файл към НАП (уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ);
  • генериране на справки съдържащи избрани от потребителя данни, сортирани по множество критерии;
  • автоматична връзка с модул за работна заплата RZWIN.

Програмният продукт разполага и със следните допълнителни функции:

  • Модул НАП – автоматично изготвя уведомление съгласно изискванията на чл.62, ал.4 от КТ. Лесно и бързо се обработват и автоматично се създават коригиращи и заличаващи записи;
  • Модул Щатно разписание – лесно и бързо създавайте длъжностно (съкратено) и поименно (разгърнато) щатно разписание съгласно изискванията и вътрешните разпоредби на вашата организация;
  • Модул връзка с RZWIN – този модул позволява ефективно синхронизиране на информацията, която обработвате в Човешки ресурси с модул Заплати;
Допълнителни модули Базова версия Пълна версия
Mодул НАП – уведомление по чл.62, ал.4 от КТ
Модул Щатно разписание – длъжностно и поименно
Модул връзка с ПП RZWIN – синхронизиране на информацията с модул работна заплата