УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2019 г.

Новини

УКАЗАНИЕ ЗА ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА 2019 г.

Уважаеми клиенти,
съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.


Съгласно въведените изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм.-ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), Ви информираме за следното:

Променена е служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (образец на документа);

Отпада задължението на работодателя да издава съответен документ за изплатени доходи и удържан данък;

Издаването на документи става само при поискване от страна на лицата;

Отпада задължението за прилагането на служебни бележки към годишната данъчна декларация;

Платеца на дохода ще предоставя данни по електронен път на НАП в срок до 28 февруари на следващата година и тези данни автоматично ще се отразяват в годишните данъчни декларации на лицата;


Във връзка с извършване на необходимите преизчисления в софтуер за РАБОТНА ЗАПЛАТА „RZWIN“ инсталирайте ВЕРСИЯ v1.23.23, както и изпълнете следното указание:

Указание за годишно изравняване на ДОД за 2019 г.  PDF                                 OmegaTIM 30-years

Документи, които работникът е необходимо да представи пред работодателя:

валидно решение на ТЕЛК за данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ;

договор със застрахователно и/или осигурително дружество за данъчно облекчение по чл.19 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);

документи удостоверяващи направени лични вноски за осигурителен стаж за данъчно облекчение по чл.20 от ЗДДФЛ;

документи удостоверяващи направено дарение на лица изброени в чл.22 от ЗДДФЛ (когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение);


декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (декларация чл.22в, ал.8);

декларация по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ и валидно решение та ТЕЛК за данъчно облекчение за деца, както и приложенията към нея (декларация чл.22г, ал.7);


декларация, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (примерен образец на декларацията);

декларация, че ще подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната данъчна година (примерен образец на декларацията);


Leave A Comment