ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2016

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2016 г.

HONWIN 1.20.7
 • [HON] Корекции в справка за изплатени възнаграждения
 • [HON] Корекции в удостоверения за брутен доход
HONWIN 1.20.6.4
 • [HON-НАП] Корекция на несъвместимост с Windows 10
HONWIN 1.20.6.3
 • [HON-НАП] Корекции при запис ако няма дискетно устройство
HONWIN 1.20.6.2
 • [HON-Безкасово плащане] Инвестбанк – корекции
HONWIN 1.20.6.1
 • [HON-Автоматично осчетоводяване] Конто – поддръжка на 20 аналитични признака
HONWIN 1.20.6
 • [HON] Корекции
HONWIN 1.20.5
 • [HON] Обновена справка по чл. 73
 • [HON-НАП] Корекции
HONWIN 1.20.4
 • [HON] Обновена справка по чл. 73
HONWIN 1.20.3
 • [HON] Служебна бележка за период – корекция при изчисляване на данък
HONWIN 1.20.2
 • [HON] Активиран модул НАП
HONWIN 1.20.1
 • [HON] Хонорар-сметка – корекция при печат
HONWIN 1.20.0
 • [HON] Актуализация 2016
 • [HON] Добавена служебна бележка за период по чл. 35 от ЗДДФЛ