ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

HONWIN 1.24.14 22.12.2020
 • [[HN-НАП] Декл. 1 – корекция на период при хонорар за минал месец
 • [HN] Корекции при обработката на чужденци
 • [HN] Кадрова информация – Грешка при избор на сл. номер от НАП
HONWIN 1.24.12 15.07.2020
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при формиране на запис за преобразуващо се предприятие
 • [HN-Автоматично осчетоводяване] Зануляване на сумите при приключване на месеца
HONWIN 1.24.11 15.06.2020
 • [HN] Общи справки – коригирана грешка при първо стартиране на общи справки
 • [HN-Автоматично осчетоводяване] Добавяне на нова база „Отрицателна чиста сума“
HONWIN 1.24.10 12.06.2020
 • [HN] Общи справки – уеднаквяване на възможностите спрямо ПП RZWIN (вкл. за период)
 • [HN] Общи справки – поправка при корекция на макет – поле „% норм. призн. разходи“
 • [HN] Автоматични списъци – възможност за печат директно на разплащателно перо или суматор
 • [HN-Безкасово плащане] Юробанк – корекции, свързани с ЕГН
HONWIN 1.24.8 26.02.2020
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при формиране на запис с код корекция 8 (заличаване)
HONWIN 1.24.6 18.02.2020
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Премахване на забранени символи от полета „Име на работодател“
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при формиране на запис с код корекция 1
HONWIN 1.24.5 14.02.2020
 • [HN] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.1 от ЗДДФЛ) – Подобрения свързани със записа на полета в XML формат
 • [HN] Справка изплатени доходи (чл.73,ал.1 от ЗДДФЛ) – Добавяне на информация от XML файлове (обединение)
HONWIN 1.24.4 11.02.2020
 • [HN] Справка чл.73, ал.1 – Корекции при запис на файл за хора без ДОД
HONWIN 1.24.3 10.02.2020
 • [HN] Актуализиране на справка за изплатени доходи (ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1)
HONWIN 1.24.1 21.01.2020
 • [HN] Възможност за влизане в модул НАП за месеци от предни години
HONWIN 1.24.0 06.01.2020
 • [HN] Актуализация за 2020 г.
 • [HN] Сметка за изплатени суми – актуализирана бланка
 • [HN] Служебна бележка (чл. 45, ал. 5, ЗДДФЛ) – актуализирана бланка и оптимизация при натрупване за период
 • [HN] Служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ – актуализирана бланка и оптимизация при натрупване за период