ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2016

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2016 г.

RZWIN 1.20.19
 • [RZ] Корекции при преизчисляване на годишен ДОД
 • [RZ-Безкасово плащане] ИнвестБанк – актуализация на формата
RZWIN 1.20.17.1
 • [RZ-Безкасово плащане] ЦКБ – корекции
RZWIN 1.20.17
 • [RZ] Промени за вид социално осигурен – 07
RZWIN 1.20.16.3
 • [RZ] Корекция при изпращане на eMail
RZWIN 1.20.16.2
 • [RZ] Корекция на несъвместимост с Windows 10
RZWIN 1.20.16.1
 • [RZ] Корекция при смятане на ДОД за в.о. 27 (пера тип 71)
RZWIN 1.20.16
 • [RZ] УП-2 – корекции
 • [RZ-Болнични] Приложение 9/10 – т.7 и 8 да не може да се попълват едновременно
RZWIN 1.20.15
 • [RZ] Корекция в общи справки/2
RZWIN 1.20.14.2
 • [RZ] Корекция при генериране на PDF файлове (и изпращане на фишове по email)
RZWIN 1.20.14.1
 • [RZ-Болнични] Корекция в приложения 9, 10 и 11
 • [RZ] Корекция при смятане на нетно възнаграждение
RZWIN 1.20.14
 • [RZ] Корекция при добавяне на служители чужденци
RZWIN 1.20.13
 • [RZ] Допълнения при добавяне на служители
 • [RZ-НАП] Добавени нови проверки за специфични случаи
 • [RZ-Безкасово плащане] SG ЕкспресБанк – добавен нов формат
RZWIN 1.20.12.1
 • [RZ-Безкасово плащане] Инвестбанк – корекции
RZWIN 1.20.12
 • [RZ] Запис и четене на данни за служители – пл. отпуск от мин. години и годишен ДОД
 • [RZ-ExelSys] Корекции
RZWIN 1.20.11
 • [RZ] Общи справки 2 – корекция за полета тип „Пол“
 • [RZ-Болнични] Корекции
RZWIN 1.20.10
 • [RZ] Тримесечна статистика – отделяне на държавни служители на сумирано отчитане на раб. време
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Конто – поддръжка на 20 аналитични признака
 • [RZ-Болнични] Автоматично попълване на отработени дни и работно време
RZWIN 1.20.9.1
 • [RZ] Корекция при достъп до базата данни
 • [RZ] Изпращане по eMail – корекция
RZWIN 1.20.9
 • [RZ] Справка за статистиката – корекции
 • [RZ] При добавяне на отпуск да се показват допустимите приложения за модул Болнични
 • [RZ] Други корекции
RZWIN 1.20.8
 • [RZ] Форма 76 – корекции
 • [RZ-Болнични] Приложение 11 и други корекции
RZWIN 1.20.6.2
 • [RZ-Болнични] Приложение 10 – корекции в запис на банкова сметка и т. 11/12 от промени в обстоятелствата
RZWIN 1.20.6.1
 • [RZ-Безкасово плащане] Инвестбанк – корекции
 • [RZ-Болнични] Приложение 10 – корекция в дата на край на отпуск
RZWIN 1.20.6
 • [RZ-НАП] Декларация 6 – корекция във формата на файла
 • [RZ-Болнични] Добавено приложение 10 и други корекции
RZWIN 1.20.5
 • [RZ] Корекция при влизане в минали месеци преди 2012 г.
 • [RZ-НАП] Декларация обр. 6 – Корекция на дата на изплащане за вид плащане 5
 • [RZ-Болнични] Добавена възможност за подаване като упълномощено лице и други корекции
RZWIN 1.20.4
 • [RZ] Кореция при печат на фишове
 • [RZ-Болнични] Корекции
RZWIN 1.20.2
 • [RZ-НАП] Активирана актуализация 2016
 • [RZ-Болнични] Активирана актуализация 2016 (Скоро ще бъде качено указание за работа с новия модул, също така в близките дни ще бъдат активирани и приложения 10 и 11)
RZWIN 1.20.0.1
 • [RZ] Незначителна корекция във връзка с база данни
RZWIN 1.20.0
 • [RZ] Актуализация 2016
 • [RZ] Добавено уведомление по чл. 37а от Наредба за раб. време, почивките и отпуските