ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

RZWIN 1.25.14 30.12.2021
 • [RZ] Годишен ДОД – Служебна бележка да не спира печат, ако има хора с отрицателни суми
RZWIN 1.25.13 17.12.2021
 • [RZ] Справка за статистика (тримесечна) – Актуализация 12.2021
 • [RZ-Безкасово плащане] Райфайзен (Интернет) – Запис на „Получател“, „Основание“ и „Пояснения“ в съответните полета
RZWIN 1.25.12.2 14.12.2021
 • [RZ] Корекция на грешка при проверка на някои видове email адреси
RZWIN 1.25.12.1 29.11.2021
 • [RZ] Коригирана грешка, при която данъчните облекчения за деца се връщат към по-стари стойности
RZWIN 1.25.12 29.11.2021
 • [RZ-НАП] Декл. 6 – добавяне на съобщение за грешка при отрицателни суми след натрупване
 • [RZ-Автоматично осчетоводяване] Нова връзка с BcomS Cloud
 • [RZ] Тримесечна статистика – корекция ред 1001, лица по майчинство
RZWIN 1.25.10 30.07.2021
 • [RZ] Печат на стари суми – не изкарва данни при задаване на шаблон + оптимизации
 • [RZ] Стари суми при назначаване на служител в приключен месец
 • [RZ] Удостоверение за изплатените трудови възнаграждения
 • [RZ] Корекция на изчисление на МинОД за ВСО 10, 82, 93 (от 1.1.2022 г.)
 • [RZ-Безкасово] ОББ – актуализация
RZWIN 1.25.9 11.05.2021
 • [RZ] Нов тип 110 за СБКО
 • [RZ] Фишове и пълна ведомост заплати – Отпечатване на отр. дни на реда на начислението „Основна заплата“
 • [RZ] Справка за статистиката (тримесечие) – актуализация и обработка на в.о. 10 – Договор за упр. и контрол
 • [RZ] Запис на някои справки да предлага папка, а не устройство
 • [RZ] Форма 76 – обработка на отсъствия с тип 103/104
RZWIN 1.25.8 17.03.2021
 • [RZ] Годишна справка за статистика – да се включват осиг. за трудова злополука, УПФ в/у социални разходи
 • [RZ-Безкасово плащане] Уникредит – корекции във форматите на безкасово и платежни документи
 • [RZ] Справка Неизползван платен отпуск/сборна – корекции
 • [RZ] Увеличаване на разрешените дни неплатен с трудов стаж на 90 от 2021 г.
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – корекция при преобразуващо се предприятие
 • [RZ-НАП] Декл. 1 – Корекция за лица с друг осигурителен доход над максималния
RZWIN 1.25.4 10.02.2021
 • [RZ] Корекции при избор на населено място от тип курортен комплекс и местност
 • [RZ] Oбщи справки – Добавяне на поле Работен ден по закон
 • [RZ] Годишна справка за статистиката – Актуализация 2021 г.
 • [RZ-НАП] Декл. 1 – Корекции при проверки на в.о. 16
RZWIN 1.25.3 28.01.2021
 • [RZ] Стари суми – Грешка след редактиране на Осиг. данни > Код икономическа дейност
RZWIN 1.25.2 28.01.2021
 • [RZ-НАП] Декларация обр. №1 – Актуализация за 2021
 • [[RZ] Корекция на мин. осиг. доход за минал месец (напр. при сторно)
 • [RZ] Натрупването на Годишен ДОД – подобрения с цел отстраняване на грешки при големи бази данни
 • [RZ] Номенклатури > Осн. икон. дейност… – Разширяване на полетата за по-добра видимост
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – корекция при запис на поле employername, ако има кавички в името
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) и служебна бележка – коректно изчисляване на лица само на допълнителен договор (напр. ВСО 04)
RZWIN 1.25.0.1 12.01.2021
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при запис на файл
RZWIN 1.25.0 08.01.2021
 • [RZ] Актуализация 2021 г.
 • [RZ] Стари суми – корекция на неправилно форматиране след редакция на полето „осиг. дни“
 • [RZ] Актуализация на списъка с общини и селища