Програмен продукт Работна заплата – RZWIN автоматизира процеса по изчисляване на месечните възнаграждения на персонала, съгласно българското законодателство. Той е резултат от огромния опит на нашият екип, свързан с разработване и поддръжка на системи за обработка и изчисляване на възнагражденията по трудови и служебни правоотношения.

Софтуерът за работна заплата се отличава с лекотата на работа, интуитивност и адаптивна функционалност, като са добавени нови идеи и възможности с цел оптимално използване на предимствата на операционната система Microsoft Windows.

Генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управление, отпечатва служебни бележки, удостоверения, уведомления и други. Изготвя декларации за осигурените лица, съгласно изискванията на НАП и НОИ.

Както и при останалите продукти на фирмата, всички промени в законодателството своевременно се отразяват в програмния продукт и се предоставят на клиентите. Версията притежава редица предимства, основните от които са:

 • подобрен и много удобен потребителски интерфейс;
 • улеснени входно-изходни операции и настройки на параметрите;
 • по-голяма гъвкавост в зависимост от конкретните нужди на оператора;
 • неограничен брой разплащателни пера (начисления и удръжки);
 • съкратени и разширени фишове и ведомост;
 • автоматично изпращане на документи и фишове по e-mail;
 • проверка на данните за НАП преди изпращането им;
 • голям набор от вградени справки и възможност за създаване на собствени потребителски справки;
 • автоматично формиране стойността на заявените часове извънреден и нощен труд;
 • тримесечни и годишна статистически справки, за бюджетни и стопански организации;
 • автоматично изготвяне на всички справки необходими при ревизия;
 • пълна свобода при работа в минали периоди;
 • справка за дължимите осигурителни вноски разпределени по кодове за вид плащане на НАП;
 • автоматично разпределение на сумите за социални придобивки – СБКО;

Програмният продукт разполага и със следните допълнителни модули:

 • Модул НАП – попълване на декларация образец №1 и №6. Лесно и бързо обработване на корекциите за минали месеци и автоматично създаване на коригиращи и заличаващи записи;
 • Модул Безкасово плащане – изготвя файлове за превеждане на заплати по банков път, съобразени с форматите на почти всички банки в страната (ако Вашата банка не се поддържа, тя може да се добави в кратки срокове);
 • Модул Болнични – обработка, редактиране и подаване на информацията за болничните листа и декларациите необходими за приложение №9 , №10 и №11;
 • Модул Работни карти – въвеждане на индивидуални и бригадни работни карти: поръчки, операции и разценки на работниците ежедневно;
 • Модул Автоматично осчетоводяване – поддържа програмните продукти АС2012, SAP, SCALA, АЖУР, ЕДИС-АСО, Гама Калк, Атлантис, Rival, WorkFlow, Астра Стандарт, Конто, Бизнес навигатор, Microsoft Dynamics NAV;
 • Модул Платежни документи – автоматично изготвя за печат или запис на файл платежните документи за осигуровки и ДОД.
 • Модул Вход от външни системи – позволява импортирането на всякакъв вид данни и информация от други системи;
Малък офис Базова версия Пълна версия
Модул НАП – автоматично попълване на декларация образец №1 и №6
Модул Болнични – обработка, редактиране и подаване на приложение №9, №10 и №11
Модул Безкасово плащане – автоматично генериране на файл за масово плащане
Модул Платежни документи – печат или запис на файл на дължими осигурителни вноски и данъци
Модул Автоматично осчетоводяване – експорт към различни счетоводни и ERP системи
Модул Вход от външни системи – позволява импортирането на данни от други системи
Фишове по имейл – изпращане на фишовете на служителите чрез електронна поща
Автоматично разпределяне на плащания отнасящи се за минали месеци
Максимален брой служители в програмата 20 неограничен неограничен
Цена (в лева с ДДС)
1 фирма – за първа година 324 480 720
1 фирма – за всяка следваща година 162 240 336
2-10 фирми – за първа година 446 660 1080
2-10 фирми – за всяка следваща година 224 330 504
11+ фирми – за първа година 648 960 1440
11+ фирми – за всяка следваща година 324 480 672

Цената включва до 2 работни места в мрежова версия. За всяко допълнително работно място се доплаща 20% от стойността на продукта.