ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уважаеми клиенти, напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване от страна на работодателите на справка по образец за изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. ⚠️  Информацията се подава съгласно изискванията на чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ по електронен […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Съгласно въведените изисквания, Ви информираме за следното: Справката се подава само по електронен път в срок до 28 февруари 2021 г. Справката се подава […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, като в справката вече ще се съдържа информация и за удържаните задължителни осигурителни вноски през годината (това се отнася основно за доходите от хонорари) Съгласно въведените изисквания, Ви информираме за следното: Справката се подава само […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2021 г. Осигурителни вноски и данъци за 2021 г.                                        

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание: Указание при запис на данни от модул НАП […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2021:   Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2021 Работна заплата > RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание RZWIN за 2021 Човешки ресурси > LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации   СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМ ФАЙЛ […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,във връзка с нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Онлайн система „OmegaTIM Live“ , Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни в календара за 2021 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка с това […]

Вижте повече